Jak probíhají odečty?

Otázka: 

Jak probíhají odečty?

Odpověď: 

Odečty indikátorů rozdělovačů topných nákladů nebo bytových vodoměrů se konají po skončení zúčtovacího období (obvykle se jedná o kalendářní rok)

Pokud máte instalovány elektronické indikátory a bytové vodoměry s rádiovým přenosem dat, není důvod vstupovat do Vašeho bytu. Odečety jsou provedeny pochůzkou kolem domu popř. ve společných částech domu. Odečet je rychlý, s ohledem na počet přístrojů ve Vašem domu může trvat 5 až 10 minut.

Pokud máte instalované indikátory klasické (bez dálkového přenosu dat nebo odpařovací), je nutno umožnit vstup do Vašeho bytu. Uživatelé bytů jsou v tomto případě o řádném termínu odečtů informování v předstihu prostřednictvím vývěsky vylepené v přízemí společných prostor domu, na kterém je vyznačen datum a čas vymezený pro odečet ve Vašem domě.

Naši pracovníci mají průkazku opravňující je ke vstupu do Vašeho bytu a provedení odečtů jednotlivých přístrojů. Průkaz obsahuje jméno a příjmení, logo společnosti a její razítko s podpisem jednatele společnosti THERA Energo, spol. s r.o.

Připravte se na odečty v předstihu, aby nedocházelo k nadměrnému zdržení pracovníků ve Vašich bytech a tím k přílišnému narušování Vašeho soukromí. Z tohoto důvodu žádáme o součinnost v souvislosti s umožněním bezproblémového přístupu ke všem otopným tělesům a bytovým vodoměrům již na zmíněných vývěskách.

V případě odpařovacích indikátorů

Odečítající pracovník poruší plombu, která brání manipulaci s indikátorem. Odečte a zapíše do odečtového protokolu naměřené hodnoty (stav hladiny trubičky / kapiláry vůči stupnici). Odečtenou trubičku / kapiláru zabezpečí proti dalšímu odparu a přemístí v indikátoru do kontrolní pozice pro případnou reklamaci odečtu. Na nové zúčtovací období je vložená nová plná trubička / kapilára. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.

Pokud jsou nainstalovány elektronické indikátory s vizuálním odečtem dat

Odečítající pracovník zkontroluje výrobní číslo vodoměru / kalolimetrů a zaznamená jeho stav ke konci zúčtovacího období. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.

U vodoměrů / kalorimetrů

Odečítající pracovník pouze zaznamená výrobní číslo vodoměru a jeho stav ke konci zúčtovacího období. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.