Novinky

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku č. 372/2001 Sb.,kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Vyhláška č.237/2014 Sb. (povinné přístroje registrující dodávku tepelné energie) – náhrada za prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vyhláška rozeslána 7.11. 2014, datum účinnosti od 7.11.2014

Povinnosti instalace měřičů

Dne 19. července 2012 se Parlament usnesl na znění zákona 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto zákoně některá velmi důležitá ustanovení:
Dle 318/2012 Sb., §7, odst (4), a) jsou stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem; konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Uvedený zákon nařizuje instalaci měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů, dále instalaci termostatických ventilů a ostatních prvků hydraulického vyregulování otopné soustavy.

Účinnost zákona je od 1.1.2013.

Měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tzn. do 31.12.2014.