Otázky a odpovědi

Odpovídáme na Vaše dotazy

Vážení,
vzhledem k četnosti a hromadícím se dotazům jsme se rozhodli pro Vás připravit tuto sekci a zveřejnit tak nejčastěji kladené otázky, které mohou posloužit širokému spektru veřejnosti. V případě, že zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte se na nás obrátit na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz.

6 + 4 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.

Otázka: 

Jak probíhá odečet po osazení IRTN s rádiovým odečtem dat?

Odpověď: 

 • Díky rozvoji techniky se jedná o inovativní řešení odečtů IRTN, které nám umožňuje sběr dat na dálku prostřednictvím odečtové sady a odečítajícího technika bez narušování soukromí jednotlivých uživatelů
 • Již nedochází ke vstupu odečítajícího technika do jednotlivých bytů
 • Veškerá odečtená data se přesunou do programu rozúčtování
 • Uživatel má kdykoliv možnost učinit si kontrolní odečet na displeji IRTN

Otázka: 

Co zahrnuje montáž indikátorů rozdělovačů topných nákladů?

Odpověď: 

 • Zpravidla se děje po uzavření smlouvy o dílo či zaslání objednávky
 • Dohodnutí termínu v návaznosti na potřeby a přání zákazníka
 • Vyvěšení oznámení o montáži IRTN ve společných prostorech objektu
 • Montáž je provedena v hlavním a jednom náhradním termínu
 • Při montáži dochází k tzv. mapování otopných těles (pasportizace), tj. získání základních parametrů radiátorů a zohlednění jednotlivých místností v návaznosti na nevýhodnost položení bytové jednotky
 • Případná demontáž + odečtení hodnot stávajících měřidel
 • Montáž nových měřidel
 • Potvrzení zapsaných hodnot v protokolu podpisem uživatele bytu a ponecháním kopie uživateli bytové jednotky
 • Předání díla na základě protokolu o předání a převzetí díla

Otázka: 

Jak probíhá odečet po osazení IRTN s rádiovým odečtem dat?

Odpověď: 

Díky rozvoji techniky se jedná o inovativní řešení odečtů IRTN, které nám umožňuje sběr dat na dálku prostřednictvím odečtové sady a odečítajícího technika bez narušování soukromí jednotlivých uživatelů
Již nedochází ke vstupu odečítajícího technika do jednotlivých bytů
Veškerá odečtená data se přesunou do programu rozúčtování
Uživatel má kdykoliv možnost učinit si kontrolní odečet na displeji IRTN

Otázka: 

Motivuje jednotlivé domácnosti osazení IRTN k šetření?

Odpověď: 

Je prokázáno, že po osazení IRTN dochází na objektu k úsporám 15-20% nákladů. To je způsobeno tím, že se podle IRTN rozpočítává 50-60% z celkových topných nákladů a uživatel bytové jednotky tak může svým chováním tuto spotřebu ovlivnit. Bez IRTN, tedy bez měření platí všichni uživatelé stejně, a tak nejsou motivováni šetřit.

Lze říci, že náklady jsou po montáži IRTN rozúčtovány objektivněji dle hospodaření jednotlivých domácností na základě odečtených hodnot.

Otázka: 

Jak probíhají odečty?

Odpověď: 

Odečty indikátorů rozdělovačů topných nákladů nebo bytových vodoměrů se konají po skončení zúčtovacího období (obvykle se jedná o kalendářní rok)

Pokud máte instalovány elektronické indikátory a bytové vodoměry s rádiovým přenosem dat, není důvod vstupovat do Vašeho bytu. Odečety jsou provedeny pochůzkou kolem domu popř. ve společných částech domu. Odečet je rychlý, s ohledem na počet přístrojů ve Vašem domu může trvat 5 až 10 minut.

Pokud máte instalované indikátory klasické (bez dálkového přenosu dat nebo odpařovací), je nutno umožnit vstup do Vašeho bytu. Uživatelé bytů jsou v tomto případě o řádném termínu odečtů informování v předstihu prostřednictvím vývěsky vylepené v přízemí společných prostor domu, na kterém je vyznačen datum a čas vymezený pro odečet ve Vašem domě.

Naši pracovníci mají průkazku opravňující je ke vstupu do Vašeho bytu a provedení odečtů jednotlivých přístrojů. Průkaz obsahuje jméno a příjmení, logo společnosti a její razítko s podpisem jednatele společnosti THERA Energo, spol. s r.o.

Připravte se na odečty v předstihu, aby nedocházelo k nadměrnému zdržení pracovníků ve Vašich bytech a tím k přílišnému narušování Vašeho soukromí. Z tohoto důvodu žádáme o součinnost v souvislosti s umožněním bezproblémového přístupu ke všem otopným tělesům a bytovým vodoměrům již na zmíněných vývěskách.

V případě odpařovacích indikátorů

Odečítající pracovník poruší plombu, která brání manipulaci s indikátorem. Odečte a zapíše do odečtového protokolu naměřené hodnoty (stav hladiny trubičky / kapiláry vůči stupnici). Odečtenou trubičku / kapiláru zabezpečí proti dalšímu odparu a přemístí v indikátoru do kontrolní pozice pro případnou reklamaci odečtu. Na nové zúčtovací období je vložená nová plná trubička / kapilára. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.

Pokud jsou nainstalovány elektronické indikátory s vizuálním odečtem dat

Odečítající pracovník zkontroluje výrobní číslo vodoměru / kalolimetrů a zaznamená jeho stav ke konci zúčtovacího období. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.

U vodoměrů / kalorimetrů

Odečítající pracovník pouze zaznamená výrobní číslo vodoměru a jeho stav ke konci zúčtovacího období. Zapsané hodnoty stvrdíte svým podpisem a obdržíte kopii protokolu o odečtu.

Otázka: 

Kdo odpovídá za poruchu, resp. provozuschopnost bytového vodoměru? Je tato povinnost na majiteli bytu? Jak se stanovuje spotřeba v případě nefunkčního vodoměru?

Odpověď: 

Pokud není bytový vodoměr majetkem uživatele bytové jednotky, odpovídá za funkčnost měřidla vlastník (Společenství vlastníků domu, Bytové družstvo…) Skutečnost, že vodoměr nepracuje by měla být odhalena při odečtech a tato skutečnost by měla být zaznamenána do odečítacího protokolu. Při vyúčtování nákladů se pak postupuje v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, č. 372/2001 Sb., dle § 6, odst. 4.: 'Při poruše měřiče tepelné energie, indikátorů vytápění nebo instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.'

Otázka: 

Je možné si osadit jiný typ IRTN než mají zbývající byty? Doposud máme na objektu osazené zastaralé typy 'odpařovacích měřičů' já bych si však rád nechal nainstalovat již modernější typ IRTN s rádiovým odečtem.

Odpověď: 

Bohužel v tomto případě to nelze. Celý objekt tvoří jednu zúčtovací jednotku, a proto musí být všechny byty osazeny stejnými typy IRTN.

Otázka: 

Lze si nechat namontovat vlastní měřiče tepla, případně i na vlastní náklady? Bydlíme v nájemním domě a dlouhodobě se nám nelíbí jak nám majitel nemovitosti rozúčtovává teplo a spotřebu vody.

Odpověď: 

Instalace IRTN není podle platných právních předpisů povinná. Musíme konstatovat, že tato možnost nikoliv povinnost je zcela v kompetenci a rozhodnutí majitele nemovitosti. Můžete však požadovat od majitele vysvětlení jakým způsobem ve výpočtech postupoval. Neboť i v případě, že nemáte nainstalované IRTN na otopných tělesech, ten, kdo vám provádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii musí postupovat dle vyhlášky 372/2001 Sb. Doporučujeme tedy, v případě, že jste tak neučinili, zaslat majiteli domu reklamaci k takto předloženému vyúčtování a požadovat vysvětlení včetně postupu, zda se podle výše uvedené vyhlášky opravdu postupovalo. Reklamaci je možno podat do jednoho měsíce od doby, kdy došlo k předání vyúčtování.

Otázka: 

Je možné se opírat o rozúčtování nákladů na spotřebovanou vodu, když víme, že máme již propadlé vodoměry, kdy tyto se měly cejchovat v roce 2010 a tak se nestalo? Jedná se o to, že bydlíme v bytě, který není v našem vlastnictví, neměl by však majitel objektu tento cejch provést, existuje platná legislativa? Můžeme namítat proti takovému rozúčtování reklamací?

Odpověď: 

Bytové vodoměry jsou podle vyhlášky 345/2002 Sb., stanovená měřidla a musí mít proto platné ověření. Dle této vyhlášky se vodoměry na studenou vodu kalibrovaly po 6ti letech a vodoměry na teplou užitkovou vodu po 4 letech. Od 1.1.2012 dochází ke změně, jenž zavádí vyhláška 285/2011, která novelizovala vyhlášku 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověření. Vyhláškou se zavádí změna v době platnosti vodoměrů na studenou a teplou vodu používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům a je stanovena jednotně na 5 let. V každém případě, dle výše popisovaného nemohou být vodoměry použity pro rozúčtování.

Otázka: 

Dobrý den! Opět dotaz na měřáky tepla - zákon 318/2012 Sb.- od 1.1.15 má být povinnost majitelů domů osadit měřiče tepla. Bylo mi řečeno, že dosud nebyl vydán prováděcí právní předpis. Teď nevíme, zda máme pořídit měřiče, nebo vyčkat na prováděcí právní předpis. Děkuji za odpověď!

Odpověď: 

Zákon 318/2012 uvádí, že bude vydán prováděcí předpis, ale termín splnění povinnosti osadit registraci spotřeby tepla, ani stanovení sankcí za nesplnění termínu se na vydání prováděcího předpisu neváže. Termín splnění včetně sankcí je uveden v citovaném zákoně a je to do 31.12.2014. Mimo to, je pravděpodobné, že předpis bude letos vydán, ale čekáním na jeho vydání se Vám zkrátí čas nutný ke splnění požadavků zákona. Před koncem roku pak lze očekávat zvýšení poptávky, kterou nebude snadné dodavatelsky uspokojit.

Stránky