Informace o zpracování osobních údajů

Naše společnost THERA Energo, spol. s r.o. se sídlem Komárovská 466/16, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 2924158, klade na ochranu osobních údajů velký důraz. V tomto dokumentu se dozvíte, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak konáme, odkud osobní údaje získáváme, komu osobní údaje předáváme, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva a jak je můžete uplatnit.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, akademický titul, identifikační číslo, případně funkce ve Vaší společnosti, kontaktní údaje, jako je adresa, na které máme vykonávat naše práce a služby, adresa pro kontakt s Vámi, telefonní číslo a e-mailová adresa a údaje o objednaných pracích a službách, jako jsou údaje o námi instalovaných zařízeních, naměřené hodnoty, platební údaje a údaje o reklamacích apod.

2. Proč osobní údaje zpracováváme

2.1. Zpracování na základě plnění smlouvy s Vámi

Pokud u nás objednáte nějaké práce a služby, zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednaných pracích a službách za účelem dodávky našich prací a služeb na základě předmětu smlouvy s Vámi uzavřené.

To znamená, že údaje používáme zejména pro uzavření smlouvy, pro komunikaci s Vámi v souvislosti se smlouvou, pro dodávku našich prací a služeb a pro úkony spojené s fakturací a platbou za naše práce a služby.

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi.

2.2. Zpracování na základě našeho oprávněného zájmu

a) Pokud zastupujete osobu, která si u nás objednává práce a služby, zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje za účelem plnění smlouvy s touto osobou na základě našeho oprávněného zájmu. Naším oprávněným zájmem je zde uzavírání a plnění této smlouvy.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s osobou, kterou zastupujete.

b) Pokud jste adresátem práce a služby, která je u naší společnosti objednána jiným subjektem jako objednatelem, zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednaných pracích a službách za účelem plnění smlouvy s objednatelem na základě našeho oprávněného zájmu. Naším oprávněným zájmem je zde plnění této smlouvy.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem.

c) Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednaných pracích a službách zpracováváme rovněž na účelem naší evidence a kontroly a za účelem ochrany našich právních nároků. Naším oprávněným zájmem je zde kontrola a evidence řádného plnění našich smluvních závazků a ochrana našich právních nároků.

Za těmito účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi, s osobou, kterou zastupujete, nebo s objednatelem a po dobu následujících 5 let, v souvislosti s uplatněním právních nároků ze smlouvy vzniklých a během promlčecích lhůt s nimi spojených. V případě zahájení soudního, správního či jiného řízení, zpracováváme vaše osobní údaje rovněž po dobu trvání takových řízení.

d) Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednaných pracích službách zpracováváme dále za účelem zasílání nabídek našich služeb. Naším oprávněným zájmem je zde nabídka prací a služeb naší společnosti.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let.

2.3. Zpracování na základě plnění našich právních povinností

Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednaných pracích a službách zpracováváme rovněž za účelem a na základě plnění nám uložených právních povinností. Ukládají nám je zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu určenou jednotlivými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let.

3. Odkud osobní údaje získáváme

Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od Vás v souvislosti s objednáváním a dodávkou našich prací a služeb, nebo od osob, které objednávají práce a služby jejichž jste adresáty, v souvislosti s dodávkou těchto prací a služeb.

4. Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme předat subjektům, které budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako správce.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž předat subjektům, které pro nás budou Vaše údaje zpracovávat podle našich pokynů a pro účely uvedené shora tohoto dokumentu jako zpracovatelé.

5. Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva

5.1. Právo na přístup

Informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, na jakém právním základě a po jakou dobu je zpracováváme, odkud osobní údaje získáváme, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva Vám v obecné rovině poskytuje tento dokument. Můžete nás však požádat o upřesnění těchto informací ve vztahu k Vaší osobě a rovněž nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a o jejich kopii. První kopii zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme zdarma, další kopie Vám poskytneme za poplatek.

5.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné, neúplné, nebo neaktuální osobní údaje, máte právo požádat nás o jejich opravu či doplnění.

5.3. Právo na přenositelnost

Rovněž máte právo požádat nás o všechny osobní údaje, které jste nám sami poskytli na základě plnění smlouvy s Vámi, a které o Vás zpracováváme automatizovaně v elektronických databázích. Tyto údaje Vám nebo Vámi určeným subjektům poskytneme ve strukturovaném, strojově čitelném a rozšířeném formátu.

5.4. Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo podat námitku. Pokud podáte ve vztahu k těmto údajům námitku proti zpracování, přestaneme zpracovávat ty údaje, pro jejichž zpracování nemáme závažné oprávněné důvody. Pokud se námitka vztahuje k údajům, zpracovávaným pro marketingové aktivity, přestaneme údaje za tímto účelem dále zpracovávat v každém případě.
Právo na výmaz

Máte právo požádat nás o výmaz těch Vašich osobních údajů, které již nejsou nezbytné pro účely, pro které jsme je zpracovávali, proti jejichž zpracování jste vznesli námitku a my jsme neshledali oprávněný důvod je dále zpracovávat nebo o kterých se domníváte, že jejich zpracování není v souladu s právními předpisy. Pokud nejsme povinni takové osobní údaje zpracovávat na základě plnění našich právních povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, bez zbytečného odkladu tyto údaje vymažeme.

5.5. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy popíráte přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, kdy nemáme pro zpracování právní základ, ale vy nechcete, abychom údaje smazali (například proto, že byste nám údaje stejně opět poskytli), kdy již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro dané účely, ale vy údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků a kdy vznesete námitku proti zpracování, máte právo na omezení zpracování těchto údajů z naší strany.

5.6. Právo podat stížnost

Mimo výše uvedená práva máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, například pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně. Stížnost proti námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6. Jak můžete svá práva související se zpracováním uplatnit

S veškerými dotazy, žádostmi a stížnostmi, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů námi, se můžete obracet na info@thera.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, například z důvodu množství či složitosti požadavků, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit až o dva další měsíce. V takovém případě Vás budeme o prodloužení informovat.

Dne 21.6.2024 bude kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno uzavřena z technických důvodů.Z důvodu celozávodní dovolené bude uzavřena kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno v období od 1.7.2024 do 14.7.2024. Otevřeno bude od 15.7.2024. Děkujeme za pochopení.