Správa a provoz energetických zařízení

Pro naše smluvní zákazníky provádíme a zajišťujeme provoz technologického zařízení plynových kotelen. Plynové kotelny jsou provozovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a provozovatelem, kde všechny práva a povinnosti provozu vyhrazených technických zařízení přechází na provozovatele. Na základě uvedené skutečnosti je provozovatelem organizace, která kotelnu užívá, provozuje a odpovídá za její stav a provoz. Povinnosti při provozování plynové kotelny stanoví příslušný místní provozní řád.

Správa plynových kotelen

Správa plynových kotelen, kterou zajišťujeme pro naše zákazníky na základě smlouvy o provozování kotelny, nebo servisní smlouvy zahrnuje jednotlivé činnosti:

 • výchozí revize elektrických, plynových a tlakových zařízení
 • periodické revize, kontroly a prohlídky technických zařízení
 • preventivní údržbu technického zařízení
 • závady technických zařízení zjištěné při revizích
 • instalaci vzdáleného dohledu nad technologickým zařízením plynové kotelny
Údržba plynových kotelen

Součástí provozování plynových kotelen je pochopitelně jejich řádná a pravidelná údržba, jejímž cílem je především prevence předcházení možným budoucím závadám na technologickém zařízení kotelny a zajištění bezchybného a provozuschopného stavu.

Provozní údržba technologického zařízení kotelen se provádí dle MPŘ kotelny (místní provozní řád), kde jsou specifikována konkrétní technologická opatření, kterými jsou např.:

 • vizuální kontrola těsnosti topného systému v kotelně
 • kontrola pohyblivosti uzávěrů topné soustavy v kotelně
 • kontrola funkce větrání kotelny
 • kontrola funkce pojistných ventilů
 • kontrola funkce tlakoměrů, manostatů, teploměrů
 • kontrola funkce teplovodních čerpadel
 • kontrola technického stavu kotlů
 • technická kontrola zásobníků TV
 • kontrola expanzních nádob
 • kontrola parametrů měření a regulace
 • kontrola funkcí signalizujících poruchový stav

Provoz a údržba kotelny je vždy dána specifikací konkrétního technologického zařízení.

Obsluha kotelen

Pro naše smluvní zákazníky zajišťujeme obsluhu technologického zařízení kotelny dle MPŘ (místní provozní řád), a to na základě uzavřené smlouvy. Obsluhu kotelny provádí zaškolený pracovník (topič). Povinnosti obsluhy kotelny (topiče) stanovuje vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., paragraf 15:

 • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu
 • dodržovat místní provozní řád a návody k obsluze kotelního zařízení
 • neprodleně ohlásit provozovateli (následně objednateli) každou poruchu, závadu, nebo neobvyklý jev při provozu kotlů, při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu
 • trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelně, dbát na to, aby se v ní nezdržovaly nepovolané osoby
 • zapisovat do místního provozního deníku kotelny údaje o rozsahu a lhůtách odborných prohlídek stanovených MPŘ (místní provozní řád)
 • v rozsahu a lhůtách stanovených místním provozním řádem kotelny a návody k obsluze a údržbě kotelního zařízení kontrolovat tahové (tlakové) poměry na kotlích, stav a funkci zabezpečovacích, regulačních a signalizačních zařízení, a to bez zásahu do vlastního automatického ovládání
 • při odchodu kotelnu zamykat
 • podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy
 • provádět pravidelnou kontrolu kotle (kotlů) obsluhou kotelny (topičem) ve lhůtách stanovených místním provozním řádem

Trvalou obsluhou kotelny je taková obsluha, při které se může topič vzdálit od kotle jen krátkodobě, a to na dobu a za podmínek stanovených v místním provozním řádu kotelny (MPŘ).

Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je 5 let ode dne jeho vydání.

Platnost osvědčení obsluhy tlakových nádob je 3 roky ode dne jeho vydání.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice je 3 roky ode dne jeho vydání.

Servis plynových kotelen

Pro smluvní zákazníky je zřízen 24 hodinový servis s garantovaným dojezdem 1 hodiny.

 • nahlášení havárie nebo poruchy na technologickém zařízení kotelny
 • zjištění vzniklé závady nebo poruchy při provozu kotelny
 • při nutnosti okamžitého odstranění jednodušších závad
 • při poruše zařízení, kde jsou nutné opravy nebo výměny dílů, a kde na základě odsouhlaseného rozpočtu bude proveden servisní výkon
 • závady způsobující vstup kotelny do nouzového režimu
Revize plynových zařízení

Pravidelné revize a kontroly plynových zařízení je povinen provádět každý majitel (provozovatel) plynového zařízení.

Provádění revizí a kontrol včetně všech náležitostí a zpracování protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 ČÚPB.

Typ revize a kontroly Lhůta Předpis
Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení před uvedením do provozu Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Zpráva o provozní revizi plynového zařízení

3 roky Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Zpráva o kontrole plynového zařízení 1 rok Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Zápis o prohlídce plynového spotřebiče 1 rok dle tech. předpisu výrobce
Školení
Osvědčení o způsobilosti topiče

Revize elektro zařízení

Účelem provádění revizí elektro zařízení je zjistit celkový stav zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout účinná řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a předcházení škodám na majetku.

Typ revize a kontroly Lhůta Předpis
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení před uvedením do provozu dle ČSN 33 1500

Zpráva o provozní revizi elektrického zařízení

5 let dle ČSN 33 0300
Zpráva o revizi hromosvodu 5 let dle ČSN 34 1390
Zpráva o kontrole elektrického zařízení 1 rok dle ČSN 33 1500
Školení
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice  3 roky dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Revize tlakových nádob

Provádění revizí tlakových nádob je zákonnou povinností všech majitelů (provozovatelů) tlakových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující na ČSN 69 0012 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí.

Typ revize a kontroly Lhůta Předpis

Zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby stabilní

před uvedením do provozu dle ČSN 69 0012

Zpráva o 1 provozní revizi tlak. nádoby stabilní

do 14 dnů 

dle ČSN 69 0012
Zpráva o provozní revizi tlakové nádoby stabilní

1 rok

dle ČSN 69 0012
Zpráva o vnitřní revizi tlakové nádoby stabilní 5 let dle ČSN 69 0012
Zpráva o zkoušce těsnosti tlakové nádoby stabilní 5 let dle ČSN 69 0012  
Zpráva o tlakové zkoušce tlakové nádoby stabilní 9 let čl. 117, vyhl. č. 18/1978
Školení
Osvědčení obsluhy tlakových nádob 3 roky dle ČSN 69 0012

Rozúčtovaných domů
REKONSTRUKCÍ TZB
NAINSTALOVANÝCH MĚŘIČŮ TEPLA

Kontaktujte nás!

Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Budeme rádi, když nás budete kontaktovat. 

Ve dnech 20.12.2023 – 1.1.2024 je naše společnost z důvodu vánočních svátku uzavřena. Od 2.1. 2024 bude opět obnoven běžný provoz. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024.