Správa a provoz energetických zařízení

Pro naše smluvní zákazníky provádíme a zajišťujeme provoz technologického zařízení plynových kotelen. Plynové kotelny jsou provozovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi objednatelem a provozovatelem, kde všechny práva a povinnosti provozu vyhrazených technických zařízení přechází na provozovatele. Na základě uvedené skutečnosti je provozovatelem organizace, která kotelnu užívá, provozuje a odpovídá za její stav a provoz. Povinnosti při provozování plynové kotelny stanoví příslušný místní provozní řád.

Správa plynových kotelen

Správa plynových kotelen, kterou zajišťujeme pro naše zákazníky na základě smlouvy o provozování kotelny, nebo servisní smlouvy zahrnuje jednotlivé činnosti:

 • výchozí revize elektrických, plynových a tlakových zařízení
 • periodické revize, kontroly a prohlídky technických zařízení
 • preventivní údržbu technického zařízení
 • závady technických zařízení zjištěné při revizích
 • instalaci vzdáleného dohledu nad technologickým zařízením plynové kotelny
Údržba plynových kotelen

Součástí provozování plynových kotelen je pochopitelně jejich řádná a pravidelná údržba, jejímž cílem je především prevence předcházení možným budoucím závadám na technologickém zařízení kotelny a zajištění bezchybného a provozuschopného stavu.

Provozní údržba technologického zařízení kotelen se provádí dle MPŘ kotelny (místní provozní řád), kde jsou specifikována konkrétní technologická opatření, kterými jsou např.:

 • vizuální kontrola těsnosti topného systému v kotelně
 • kontrola pohyblivosti uzávěrů topné soustavy v kotelně
 • kontrola funkce větrání kotelny
 • kontrola funkce pojistných ventilů
 • kontrola funkce tlakoměrů, manostatů, teploměrů
 • kontrola funkce teplovodních čerpadel
 • kontrola technického stavu kotlů
 • technická kontrola zásobníků TV
 • kontrola expanzních nádob
 • kontrola parametrů měření a regulace
 • kontrola funkcí signalizujících poruchový stav

Provoz a údržba kotelny je vždy dána specifikací konkrétního technologického zařízení.

Obsluha kotelen

Pro naše smluvní zákazníky zajišťujeme obsluhu technologického zařízení kotelny dle MPŘ (místní provozní řád), a to na základě uzavřené smlouvy. Obsluhu kotelny provádí zaškolený pracovník (topič). Povinnosti obsluhy kotelny (topiče) stanovuje vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., paragraf 15:

 • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu
 • dodržovat místní provozní řád a návody k obsluze kotelního zařízení
 • neprodleně ohlásit provozovateli (následně objednateli) každou poruchu, závadu, nebo neobvyklý jev při provozu kotlů, při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu
 • trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelně, dbát na to, aby se v ní nezdržovaly nepovolané osoby
 • zapisovat do místního provozního deníku kotelny údaje o rozsahu a lhůtách odborných prohlídek stanovených MPŘ (místní provozní řád)
 • v rozsahu a lhůtách stanovených místním provozním řádem kotelny a návody k obsluze a údržbě kotelního zařízení kontrolovat tahové (tlakové) poměry na kotlích, stav a funkci zabezpečovacích, regulačních a signalizačních zařízení, a to bez zásahu do vlastního automatického ovládání
 • při odchodu kotelnu zamykat
 • podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy
 • provádět pravidelnou kontrolu kotle (kotlů) obsluhou kotelny (topičem) ve lhůtách stanovených místním provozním řádem

Trvalou obsluhou kotelny je taková obsluha, při které se může topič vzdálit od kotle jen krátkodobě, a to na dobu a za podmínek stanovených v místním provozním řádu kotelny (MPŘ).

Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je 5 let ode dne jeho vydání.

Platnost osvědčení obsluhy tlakových nádob je 3 roky ode dne jeho vydání.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice je 3 roky ode dne jeho vydání.

Servis plynových kotelen

Pro smluvní zákazníky je zřízen 24 hodinový servis s garantovaným dojezdem 1 hodiny.

 • nahlášení havárie nebo poruchy na technologickém zařízení kotelny
 • zjištění vzniklé závady nebo poruchy při provozu kotelny
 • při nutnosti okamžitého odstranění jednodušších závad
 • při poruše zařízení, kde jsou nutné opravy nebo výměny dílů, a kde na základě odsouhlaseného rozpočtu bude proveden servisní výkon
 • závady způsobující vstup kotelny do nouzového režimu
Revize plynových zařízení

Pravidelné revize a kontroly plynových zařízení je povinen provádět každý majitel (provozovatel) plynového zařízení.

Provádění revizí a kontrol včetně všech náležitostí a zpracování protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 ČÚPB.

Typ revize a kontroly LhůtaPředpis
Zpráva o výchozí revizi plynového zařízenípřed uvedením do provozuVyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Zpráva o provozní revizi plynového zařízení

3 rokyVyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Zpráva o kontrole plynového zařízení1 rokVyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Zápis o prohlídce plynového spotřebiče1 rokdle tech. předpisu výrobce
Školení
Osvědčení o způsobilosti topiče

Revize elektro zařízení

Účelem provádění revizí elektro zařízení je zjistit celkový stav zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout účinná řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a předcházení škodám na majetku.

Typ revize a kontroly LhůtaPředpis
Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízenípřed uvedením do provozudle ČSN 33 1500

Zpráva o provozní revizi elektrického zařízení

5 letdle ČSN 33 0300
Zpráva o revizi hromosvodu5 letdle ČSN 34 1390
Zpráva o kontrole elektrického zařízení1 rokdle ČSN 33 1500
Školení
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice 3 rokydle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Revize tlakových nádob

Provádění revizí tlakových nádob je zákonnou povinností všech majitelů (provozovatelů) tlakových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující na ČSN 69 0012 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí.

Typ revize a kontroly LhůtaPředpis

Zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby stabilní

před uvedením do provozudle ČSN 69 0012

Zpráva o 1 provozní revizi tlak. nádoby stabilní

do 14 dnů 

dle ČSN 69 0012
Zpráva o provozní revizi tlakové nádoby stabilní

1 rok

dle ČSN 69 0012
Zpráva o vnitřní revizi tlakové nádoby stabilní5 letdle ČSN 69 0012
Zpráva o zkoušce těsnosti tlakové nádoby stabilní5 letdle ČSN 69 0012  
Zpráva o tlakové zkoušce tlakové nádoby stabilní9 letčl. 117, vyhl. č. 18/1978
Školení
Osvědčení obsluhy tlakových nádob3 rokydle ČSN 69 0012

Rozúčtovaných domů
REKONSTRUKCÍ TZB
NAINSTALOVANÝCH MĚŘIČŮ TEPLA

Kontaktujte nás!

Máte dotaz nebo potřebujete poradit? Budeme rádi, když nás budete kontaktovat. 

Dne 21.6.2024 bude kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno uzavřena z technických důvodů.Z důvodu celozávodní dovolené bude uzavřena kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno v období od 1.7.2024 do 14.7.2024. Otevřeno bude od 15.7.2024. Děkujeme za pochopení.