Jak postupujeme

Thera postup

Oslovení zákazníkem

Pokud jsme osloveni zákazníkem – telefonicky či elektronicky, zjišťujeme nejprve všechny důležité vstupní informace: o místu zakázky, jejím požadovaném rozsahu apod. Pokud je k elektronické poptávce připojen zákazníkův kontakt, je zákazník zpětně kontaktován, dotázán na podrobnosti jeho poptávky a zpětně pak informován o dalším postupu.

Poté zákazníkovi doporučíme, jak dále postupovat. Podle konkrétního díla to může být přímé zpracování rozpočtu naší společností, v případě většího rozsahu či náročnosti navrhujeme zákazníkovi zpracování projektové dokumentace.

Osobní prohlídka budovy

Pokud se dohodneme na zpracování konkrétní cenové nabídky, je zákazník navštíven osobně naším odborným pracovníkem a veškeré jeho požadavky jsou prodiskutovány přímo na místě. Technická prohlídka objektu a porovnání stavu s projektovou dokumentací (pokud je samozřejmě k dispozici) nám pak umožní zpracovat doporučení týkající se rozsahu díla a vypracovat také konečný rozpočet. Během této fáze jsou se zákazníkem konzultovány všechny jeho konkrétní požadavky na provedení díla.

Thera postup
Thera postup

Analýza a poradenství získání dotace

Na rekonstrukci technických zařízení bytových staveb je v řadě případů možné čerpat dotace, v návaznosti na aktuálně vyhlašované dotační programy (např. fond IROP). Pokud taková možnost u některé zakázky existuje, zákazníka o tom informujeme a vyřízení vhodného dotačního programu mu nabídneme. Zákazník pak kromě nového, kvalitně provedeného zařízení, získá zpět i část prostředků, které na rekonstrukci tepelného zdroje či vnitřních rozvodů vynaložil.

Proces podpisu smlouvy

Pokud se se zákazníkem dohodneme na realizaci díla, obdrží zákazník vygenerovaný návrh smlouvy o dílo k případným připomínkám. Tento návrh vychází z našich předešlých jednání o rozsahu a termínech realizace díla. Po odsouhlasení návrhu následuje návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě, a to včetně položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy. Takovýto návrh smlouvy o dílo může mít i další přílohy, např. související projekty, protokol o předání staveniště, převzetí zamykatelné místnosti na materiál, podrobný časový plán v kalendářních dnech, informace o hlavní stavební činnosti, podrobný technologický plán, termíny kontrolních dnů apod.

Thera postup
Thera postup

Stanovení harmonogramu prací

Náš pracovník zabývající se přípravou a realizací zakázek vytváří na každou akci časový plán – harmonogram prací. U výměn bytových vodoměrů či měřičů tepla se standardně jedná pouze o jeden pracovní den – to je důležité i proto, aby byl zachován časový interval měření. Jiná je situace v případě výměny společných vnitřních rozvodů či při rekonstrukci tepelného zdroje. V těchto případech je zpracováván podrobný plán stavebních a montážních prací, který obsahuje:

  • dobu trvání prací v kalendářních dnech, termíny vstupů do jednotlivých bytů
  • celkovou dobu rekonstrukce
  • informace o hlavní stavební činnosti
  • informace o vnitřních stavebních činnostech
  • podrobný technologický postup
  • informace o činnostech kompletačních a dokončovacích
  • informace o uvedení staveniště do původního stavu apod.

Realizace

Vlastní realizace prací probíhá v souladu s podrobným harmonogramem prací, a to tak, aby byli uživatelé bytů pracemi co možná nejméně obtěžováni a omezováni. Veden je stavební deník, kompetentní stavbyvedoucí je připraven odpovídat na dotazy uživatelům bytů a řeší i případné problémy či vícepráce. Samozřejmostí je předání atestů a prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o provedení tlakových zkoušek a poskytování prodloužených záruk zákazníkovi. Filozofií naší společnosti je nabízet a doporučovat zákazníkům ty nejkvalitnější materiály a zařízení, která trh nabízí. Správná a bezchybná funkce všech technických zařízení budov vytváří pocit komfortu a pohodlí, což každý uživatel bytu jistě ocení.

Thera postup
Thera postup

Vyhodnocení investice a správa zdroje

Vyhodnocení investiční akce, případně převzetí tepelného zdroje, provádíme odborným výpočtem, který řeší ekonomickou výhodnost, aby měl příslušný správce kvalitní zpětnou vazbu, potvrzující výhodnost provedené akce. To je velmi důležité i pro statutární orgán (výbor společenství vlastníků, představenstvo), který je zodpovědný za péči o svěřený majetek. Můžeme garantovat, že s pomocí naší společnosti dosáhnete nejen zvýšení komfortu bydlení, ale i značných úspor, které na snížení plateb pocítí opravdu každý uživatel bytu!

Dne 21.6.2024 bude kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno uzavřena z technických důvodů.Z důvodu celozávodní dovolené bude uzavřena kancelář společnosti na adrese Komárovská 466/16, 617 00 Brno v období od 1.7.2024 do 14.7.2024. Otevřeno bude od 15.7.2024. Děkujeme za pochopení.