Zdůvodnění potřeby podkladů a další postup

Abyste se byli schopni správně rozhodli, navrhujeme tedy dvoustupňový projekt, kdy v první fázi pro Vás zpracujeme Studii technické a ekonomické proveditelnosti pro jednotlivé objekty, na jejímž základě Vám navrhneme variantní řešení a jejich nákladovost, poté potvrdíme Vám proveditelnost doporučeného řešení.

1. Studie technické a ekonomické proveditelnosti pro jednotlivé objekty

1.1. Technické posouzení objektu z pohledu proveditelnosti změny vytápění

1.2. Ekonomické vyhodnocení proveditelných variant změny vytápění

1.3. Návrh dalšího postupu projektu změny vytápění – doporučení technického řešení s využitím bezemisního zdroje tepla

Ve druhé fázi zrealizujeme přípravu PD a stavební řízení a po uvedení zdroje do provozu. To vše s vysoce odbornými spolupracovníky se zkušenostmi z oblasti projekce, stavebního práva a energetické legislativy a místních podmínek v lokalitě.

Komplexní servis pak zahrnuje především následující:

2. Inženýring změny vytápění v objektu (odpojení, resp. nepřipojení k CZT a vybudování vlastního zdroje tepla)

2.1. Projektová dokumentace (náhrada zdroje) – stavební dokumentace původního stavu objektu musí být k dispozici nebo bude dopracována

2.2. Projednání projektu u dodavatele plynu a příslib dodávek plynu v požadovaném množství dle projektových podkladů

2.3. Projektová dokumentace bude projednávána na odboru životního prostředí, na odboru výstavby v dané lokalitě

2.4. Odpojení z CZT na vlastní zdroj znamená pro zmíněné odbory změnu užívání změnu užívání a výstavbu kotelny, využití stávající místnosti pro vytápění a v neposlední řadě řešení komína. Z tohoto důvodu musí být vyhotovena projektová dokumentace. Stavební řízení bude prováděno ve stupni územního řízení dle platné legislativy a požadavků stavebního úřadu. Následně pak ve stupni projektu pro stavební povolení.

3. Posouzení vhodnosti zdroje

3.1. Energetická rozvaha

3.2. Zajištění podkladů a zajištění na OŽP (odbor životního prostředí)

4. Vyřízení stavebního povolení

4.1. Podání žádosti na příslušném stavebním úřadu

4.2. Vyřízení na Odboru životního prostředí města

4.3. Vyřízení na útvaru Hasiči města

4.4. Výpomoc při zajištění dodavatele, resp. kotelny

4.5. Stavební dozor – občasný

4.6. Zajištění podkladů – původní stav, posouzení fyzikálních vlastností konstrukcí objektu (výpočet součinitele prostupu tepla), výpočet tepelných ztrát objektu, energetické posouzení objektu

5. Realizace zdroje dle projektu, koordinace dodávek

5.1. Zajištění přípojek

5.2. Dodávka technologie zdroje a napojení na rozvody

5.3. Zajištění stavební části

5.4. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

6. Zajištění dodávek energií a odborné provozování

6.1. Zajištění smlouvy na dodávky energií (plyn, elektřina)

6.2. Provozování zdroje a dodávka tepla

6.3. Odborná obsluha, havarijní servis

6.4. Zajištění revizní činnosti a metrologie

6.5. Zajištění záručního a pozáručního servisu

Ve dnech 20.12.2023 – 1.1.2024 je naše společnost z důvodu vánočních svátku uzavřena. Od 2.1. 2024 bude opět obnoven běžný provoz. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024.